KONTAKTI

WEB www.iropen.lvFACEBOOK www.facebook.com/iropen.lv
INSTAGRAM www.instagram.com/iropen.lv
TEL. 26701015
EMAIL [email protected]

SIA CHICO
Reģistrācijas numurs 49203001572.

Lietošanas noteikumi un pušu pienākumi

SIA „CHICO” interneta veikala iropen.lv Lietotāja tiesības un pienākumi.

Jūsu pirkums iropen.lv interneta veikalā ir kā apliecinājums tam, ka piekrītat šiem noteikumiem. Šī vienošanās starp iropen.lv un Lietotāju stājas spēkā brīdī, kad LIETOTĀJS ir sekmīgi veicis pirkumu  iropen.lv interneta veikalā.

 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
  1. Šie Noteikumi, tiesības un pienākumi nosaka attiecības starp „CHICO” SIA (turpmāk tekstā IR OPEN), kas reģistrēta LR Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 49203001572 un personu (turpmāk tekstā LIETOTĀJS ), kura izdara pirkumu(s) interneta veikalā iropen.lv.
  2. Izdarot samaksu LIETOTĀJS apstiprina pirkuma atbilstību savai izvēlei.
  3. Nopirktās biļetes atpakaļ pieņem un/vai maina tikai pasākuma atcelšanas gadījumā.
 2. ATBILDĪBA
  1. IR OPEN ir atbildīga tikai par Pasākumu ieejas biļešu tirdzniecību.
  2. Pasākuma atcelšanas gadījumā IR OPEN atmaksā biļetes nominālo vērtību atbilstoši LR likumdošanai un labai komercpraksei.
  3. IR OPEN Pasākuma atcelšanas gadījumā atmaksā tikai biļetes nominālo vērtību.
  4. IR OPEN neuzņemas atbildību par nozaudētām biļetēm. Biļetes netiek dublētas un/vai izsniegtas to kopijas.
  5. IR OPEN nav atbildīga par Pasākuma saturu un/vai kvalitāti. Par Pasākuma saturu un/vai kvalitāti atbildīgs ir Pasākuma rīkotājs. 
  6. IR OPEN , saskaņā ar Civillikuma 1773. un 1774. pantu, neuzņemas nejaušības risku un biļetes nominālo vērtību neatmaksā gadījumos, kad Pasākums atcelts dēļ nejauša notikuma vai nepārvaramas varas (karadarbība, dabas katastrofas, epidēmijas, nemieri, streiki, varasiestāžu akti u.c.).
   1. Pasākumu atcelšana un pārcelšana Latvijā pastāvošo Covid-19 infekcijas izplatības draudu un faktiskās izplatības dēļ ir atkarīga no varasiestāžu noteikumiem un lēmumiem, kā arī no pasākumu realizētāju un citu saistīto un netieši saistīto fizisko un juridisko personu izolācijas, pašizolācijas vai karantīnas, kuru izcelšanās pasākumu plānošanas un organizēšanas procesā ir neprognozējama, t.i., nejauša, un ir pielīdzināma nepārvaramas varas apstākļiem.
   2. Par laika periodā, kamēr Latvijā pastāv epidemioloģiskās drošības draudi saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību, atcelta vai pārcelta Pasākuma iegādātās biļetes nominālvērtības atmaksu likumdošanā noteiktajā kārtībā un apmērā atbild tikai Pasākuma rīkotājs.
 3. LIETOTĀJA SNIEGTO ZIŅU IZMANTOŠANA
  1. LIETOTĀJS labprātīgi piekrīt sniegt ziņas par sevi, kuras ir nepieciešamas biļešu iegādei IR OPEN interneta veikalā un to piegādei.
  2. LIETOTĀJS pats ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.
  3. LIETOTĀJA sniegtās ziņas IR OPEN izmanto tikai LIETOTĀJA interesēs. Trešajām personām ziņas par LIETOTĀJU ir pieejamas tikai Likuma noteiktajā kārtībā.
  4. LIETOTĀJS jebkurā laikā var izdzēst un/vai rediģēt ziņas par sevi.
  5. LIETOTĀJS ir atbildīgs par sava lietotājvārda un/vai paroles izmantošanu.
 4. CITI NOTEIKUMI
  1. IR OPEN neatbild par saistīto tehnisko produktu izmantošanas nevēlamo efektu un to radītajām sekām.
  2. IR OPEN sniedz ziņas par Pasākuma rīkotāja juridisko nosaukumu un tā vienoto reģistrācijas numuru.
  3. Sistēmas nesankcionētas izmantošanas gadījumā IR OPEN slēdz pieeju Interneta veikalam.Jūsu personas Datu apstrāde tiek veikta atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – VDAR) prasībām un privātuma garam. Šinī paziņojumā ir aprakstīts, kā tiek veikta klientu, interneta vietnes apmeklētāju, kuru dati var nonākt IR OPEN rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi.

Pircēju datu pārzinis ir SIA "CHICO” (reģ. Nr.: 49203001572, [email protected]).

Klientu dati, kas var nonākt IR OPEN rīcībā

Iegādājoties biļetes IR OPEN interneta vietnē, no klienta ir nepieciešami šādi dati:

vārds, uzvārds
e-pasta adrese
tālruņa numurs

1. IR OPEN  veiktās personu datu apstrādes vispārīgs raksturojums

IR OPEN pieņem, ka pirms tīmekļa vietnes iropen.lv izmantošanas vai kļūstot par IR OPEN klientu, Jūs esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus. Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. IR OPEN patur sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.

Šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

Ņemot vērā, ka Covid-19 saistītais tiesiskais regulējums tiek mainīts ļoti bieži, tad ar Covid-19 saistītie datu apstrādes principi netiek integrēti šajā dokumentā.

Apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība, tāpēc tiek tiks apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par IR OPEN rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.


2. Kādiem nolūkiem tiek apstrādāti Jūsu personas dati un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Jūsu personas dati tiks apstrādāti tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

a) Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

- līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (VDAR 6. panta pirmās daļas b punkts);

- juridiska pienākumu izpilde (VDAR 6. panta pirmās daļas c punkts);

- pārziņa leģitīmās intereses (VDAR 6. panta pirmās daļas f punkts), Jūs kā klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas identificēšana, saziņas ar Jums nodrošināšanai.

b) Normatīvos aktos noteikto prasību attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu izpilde vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams izpildīt gan regulējošo normatīvo aktu prasības, gan arī grāmatvedības likuma prasības, arhīva likuma prasības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

- Juridiska pienākumu izpilde (VDAR 6. panta pirmās daļas c punkts).

c) Mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai

Šī nolūka ietvaros IR OPEN klientiem, kas reģistrējušies sistēmā un apstiprinājuši savu piekrišanu, var nosūtīt komerciālos paziņojumus par IR OPEN tirdzniecības sistēmā pieejamajiem pasākumiem.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

- datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta pirmās daļas a punkts);

- līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (VDAR 6. panta pirmās daļas b punkts);

- pārziņa leģitīmās intereses (VDAR 6. panta pirmās daļas f punkts), saziņas nodrošināšanai.

d) Pakalpojuma pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai

Šī nolūka ietvaros ir nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, tehnisku un organizatorisku risinājumu izmantošanu, kas var izmantot arī Jūsu personas datus (piemēram, uzmantojot sīkdatnes), ar mērķi nodrošinot pienācīgu pakalpojumu sniegšanu.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

- pārziņa leģitīmās intereses (VDAR 6. panta pirmās daļas f punkts).


3. Kas var piekļūt Jūsu personas datiem?

IR OPEN veic attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu to, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, var piekļūt:

a) Limitēts skaits mūsu darbinieku ar autorizācijas tiesībām vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;

b) Personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes izstrādātājs/tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu;

c) Valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji.


4. Kādus sadarbības partnerus personu datu apstrādē izvēlamies?

IR OPEN veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Šobrīd IR OPEN var sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

a) personas, kuras saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu;

b) ārpakalpojumu grāmatveži, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti;

c) pasākumu producenti, teātru un koncertzāļu administrācijas, kases darbinieki.


5. Cik ilgi tiek glabāti Jūsu personas dati?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, tiek ņemtas vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspekti, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī IR OPEN leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, tie tiks dzēsti.

Zemāk norādīti izplatītākie personas datu glabāšanas termiņi:

a) personas dati, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei, tiks glabāti līdz līgums tiks izpildīts un kamēr tiks izpildīti citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);

b) personas dati, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, tiks glabāti attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei, bet ne mazāk kā 5 gadus;

c) datus, lai pierādītu savu saistību izpildi, tiks glabāti vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem - 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.


6. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat snieguši IR OPEN, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos klientus personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar VDAR noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kas ir IR OPEN rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Uzņēmums ciena Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams, tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par IR OPEN esošajiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības kādā no sekojošiem veidiem:

a) iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz e-pastu: [email protected], ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu, tiks izvērtēts tā saturs un Jūsu identificēšanas iespēja un atkarībā no attiecīgas situācijas tiks paturēta iespēja lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Saņemot pieprasījumu par Jūsu tiesību īstenošanu, IR OPEN ir tiesības un pienākums pārliecināties par Jūsu identitāti.

Jums nav tiesību saņemt informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar likumu nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi.

Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un turpmāk Jūsu personas dati, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam netiks apstrādāti. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Jūs varat iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm vai tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai vai dalībai izlozēs).


7. Kur iespējams iesniegt sūdzību saistībā ar personu datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar IR OPEN veikto Jūsu personas datu apstrādi, aicinām vispirms vērsties IR OPEN.

Ja tomēr uzskatāt, ka IR OPEN nav spējusi savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu, un uzskatāt, ka IR OPEN tomēr pārkāpj Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājaslapā.


8. Kāpēc Jums ir jāsniedz savi personas dati?

Galvenokārt, Jūsu informācija tiek ievākta, lai izpildītu līguma saistības, ko IR OPEN ir uzņēmusies; lai izpildītu saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos IR OPEN noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darījuma attiecību uzsākšanu vai līguma izpildi. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu vai piedāvāt Jums izdevīgus līguma nosacījumus un/vai piedāvājumus, pie datu ievākšanas tiks norādīts, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.


9. Kā tiek iegūti Jūsu personas dati?

Jūsu personas datus IR OPEN var iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

a) savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums;

b) ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu;

c) no Jums, ja Jūs iesniegsiet kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet;

d) no Jums, ja Jūs pierakstāties IR OPEN pakalpojumiem tiešsaistē;

e) no Jums, veicot autorizāciju tīmekļa vietnē www.iropen.lv;

f) veicot pirkumus tirdzniecības vietās un timekļa vietnē www.iropen.lv;

g) veicot biļešu rezervāciju;

h) tīmekļa vietnē www.iropen.lv, izmantojot sīkdatnes (cookies).Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.